Cơ cấu tổ chức

Ban giám đốc: bao gồm 01 giám đốc và 02 phó giám đốc.

Các phòng/ban chức năng: bao gồm 4 đội

Untitled